Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2017

14:37
2854 1cd1 420
soundofsilence
14:37
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
soundofsilence
14:31
soundofsilence
14:30
To nic złego kiedy ktoś zna twoją najgorszą stronę
— piękna i bestia
soundofsilence
14:27
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
14:26

November 01 2017

soundofsilence
21:50
5253 d790 420
Reposted fromkarahippie karahippie viainvincible invincible
soundofsilence
21:49
2298 d2d3 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viainvincible invincible
soundofsilence
21:49
1368 cda9 420
21:39
6016 0035 420

October 19 2017

soundofsilence
17:37
2722 f4f8 420
17:36
5631 b6e4 420

October 17 2017

20:50
8276 45ee 420
Reposted frombrumous brumous vianayantara nayantara

October 07 2017

soundofsilence
12:26
Reposted frombluuu bluuu viaoutofmyhead outofmyhead

October 06 2017

soundofsilence
21:52
5573 3789 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutofmyhead outofmyhead
soundofsilence
21:51
5583 dbc3 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutofmyhead outofmyhead
soundofsilence
21:51
5619 7453 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutofmyhead outofmyhead
soundofsilence
21:50
6483 cd29 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutofmyhead outofmyhead

September 20 2017

soundofsilence
20:54
Wydaje mi się, że w życiu nie ma nic innego niż miłość i śmierć. Najpierw kochamy, a później umieramy, ważne więc, żeby nie robić tego z byle kim, byle gdzie i byle jak.
— Maciej Maleńczuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
soundofsilence
20:28
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl