Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2017

20:37
6037 b567 420
Reposted fromdivi divi viawrazliwa wrazliwa
19:14
5160 7f6d 420
Reposted fromfreakish freakish viayourheartbeat yourheartbeat
18:37
soundofsilence
18:36
1801 19ab
Murakami, Mężczyźni bez kobiet
Reposted fromherbatkowa herbatkowa
soundofsilence
17:50
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
soundofsilence
17:46
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamojanazawsze mojanazawsze

August 29 2017

soundofsilence
20:32
soundofsilence
20:31
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.

August 21 2017

soundofsilence
21:12
7496 e76d 420
Reposted from0 0 viainvincible invincible
soundofsilence
21:12
6784 9eba 420
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viaNataly Nataly
soundofsilence
21:09
1509 51c3 420
Reposted fromyannim yannim viaoutofmyhead outofmyhead

August 14 2017

soundofsilence
17:53
8370 a229 420
Reposted frommhsa mhsa viafrytkatosia frytkatosia

August 10 2017

soundofsilence
15:17
6296 b2ad 420
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaoutofmyhead outofmyhead

August 08 2017

soundofsilence
14:09
9226 7113 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone
soundofsilence
14:09
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viapolglosem polglosem
soundofsilence
11:46
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"

July 18 2017

soundofsilence
13:02
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaromantycznosc romantycznosc
13:01
5434 4515 420
Reposted fromsteak steak viaromantycznosc romantycznosc
soundofsilence
12:59
1667 1915 420
Reposted frombjureczko bjureczko viaromantycznosc romantycznosc
soundofsilence
12:57
3223 8526 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl