Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2017

soundofsilence
12:26
Reposted frombluuu bluuu viaoutofmyhead outofmyhead

October 06 2017

soundofsilence
21:52
5573 3789 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutofmyhead outofmyhead
soundofsilence
21:51
5583 dbc3 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutofmyhead outofmyhead
soundofsilence
21:51
5619 7453 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutofmyhead outofmyhead
soundofsilence
21:50
6483 cd29 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutofmyhead outofmyhead

September 20 2017

soundofsilence
20:54
Wydaje mi się, że w życiu nie ma nic innego niż miłość i śmierć. Najpierw kochamy, a później umieramy, ważne więc, żeby nie robić tego z byle kim, byle gdzie i byle jak.
— Maciej Maleńczuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
soundofsilence
20:28
soundofsilence
20:28
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatoniewszystko toniewszystko

September 06 2017

20:37
6037 b567 420
Reposted fromdivi divi viawrazliwa wrazliwa
19:14
5160 7f6d 420
Reposted fromfreakish freakish viayourheartbeat yourheartbeat
18:37
soundofsilence
18:36
1801 19ab
Murakami, Mężczyźni bez kobiet
Reposted fromherbatkowa herbatkowa
soundofsilence
17:50
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
soundofsilence
17:46
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamojanazawsze mojanazawsze

August 29 2017

soundofsilence
20:32
soundofsilence
20:31
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.

August 21 2017

soundofsilence
21:12
7496 e76d 420
Reposted from0 0 viainvincible invincible
soundofsilence
21:12
6784 9eba 420
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viaNataly Nataly
soundofsilence
21:09
1509 51c3 420
Reposted fromyannim yannim viaoutofmyhead outofmyhead

August 14 2017

soundofsilence
17:53
8370 a229 420
Reposted frommhsa mhsa viafrytkatosia frytkatosia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl